Archive for June 21st, 2011

Spoinowanie i szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych

Po zamocowaniu płyt na ścianach i su­fitach należy jeszcze zamaskować wi­doczne styki płyt i łby mocujących je wkrętów oraz uzupełnić ewentualne ubytki i uszkodzenia krawędzi płyt. Na rynku istnieje duży wybór środ­ków do wypełniania spoin i szpachlo­wania. Największą grupę stanowią gip­sy szpachlowe o różnym przeznaczeniu, wytwarzane przez różnych producen­tów. Poprzez użycie gipsu jako mate­riału wiążącego, […]

Jak naprawić podmurówkę?

Dwa lata temu rozpocząłem budowę domu. Wykonałem fundamenty, ułożyłem izolację z papy i następnie zrobiłem podmurówkę z dwóch warstw cegły pełnej. Zanim zdążyłem ułożyć kolejną izolację, roboty przerwał deszcz, a potem nagły przymrozek. Kilkadziesiąt cegieł po zewnętrznej stro­nie podmurówki uległo zniszczeniu (odprysły 1-3 cm). Są­dzę, że powodem tego było złe wypalenie cegieł. W tym roku […]

Jak oczyścić cegły klinkierowe?

Podczas tynkowania elewacji na cegle klinkierowej, z której został wykonany fundament, powstały zabrudzenia z wapna i cementu. W jaki sposób można je usunąć?   Usuwanie z cegły klinkierowej tego rodza­ju zabrudzeń jest dość pracochłonne. Wykonuje się to jednym z opisanych poniżej sposobów: metodą mechaniczną, w której cegły czyści się za pomocą mosiężnej szczotki osadzonej na […]

Powierzchnia okien

We wrześniu ubiegłego roku kupiliśmy lokal użytkowy, który będziemy adaptować na mieszkanie. Jednym z zadań, jakie nas czekają, jest wymiana starych, zniszczonych okien na nowe. Zastanawiamy się, jaka powinna być powierzch­nia okien, aby w pomieszczeniach uzyskać odpowiednie oświetlenie. Czy są jakieś normy, w których określono po­wierzchnię okien w pomieszczeniach mieszkalnych? W najnowszych przepisach określających warunki […]

Plamy wilgoci na ścianach

Zimą w moim mieszkaniu w rogach ścian i na suficie pojawiają się czarne plamy. Wiecie wycieram je papierem, ale po pewnym czasie znowu się pokazują. Okna są zapa­rowane i mokre. W domu jest specyficzny zapach. Nie dzi­wiłabym się, gdyby przeciekał dach, ale na strychu jest su­cho. Tynk w domu jest suchy. W podłogach są otwory […]

Ogród przyjazny zwierzetom

Czy sobie tego życzymy czy nie – ogród będzie zamieszkiwany przez różne gatunki zwierząt. O tym, czy wyłącznie przez pająki i stonogi, czy także motyle i ptaki – możemy zadecydować świadomie, w odpowiedni sposób urządzając ogród. Kontakt z naturą jest czło­wiekowi niezbędny, by jego organizm i psychika mogły prawidłowo funkcjonować. Z drugiej strony, zwierzęta również […]

Wentylacja budynków jednorodzinnych

Dużą część ogólnych kosztów utrzymania domu jednorodzinnego stanowi koszt ogrzewania. Stąd wzrost zainteresowania materiałami oraz technikami sprzyjającymi oszczędzaniu energii. Nie wolno jednak zapominać, że aby zmniejszyć koszty ogrzewania domu, należy nie tylko dobrze wykonać izolację termiczną, ale również zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń.   Coraz częściej w istniejących budynkach wykonywane są dodat­kowe izolacje cieplne, wymieniana jest […]

Radioaktywność wody

Aktywność promieniotwórcza wody gleby i powietrza może być wynikiem ingerencji człowieka w środowisko naturalne, ale również może być pochodzenia naturalnego – jest to tzw. promieniotwórczość tła.   W 1994 roku po raz pierwszy ujaw­niono w Polsce skalę zagrożenia ak­tywnością promieniotwórczą radu na Śląsku. Na terenach, gdzie eksplo­atowane są pokłady węgla występu­je wzmożone promieniowanie tła, za­równo […]

Miasto – ogród, to brzmi dumnie, ale i zobowiazuje

Godne polecenia Ponad 40% rocznego budżetu Mi­lanówka przeznaczono na inwesty­cje poprawiające warunki życia miesz­kańców. W pierwszej kolejności zdecydowano się na budowę wodo­ciągu (budowa na ukończeniu) do­starczającego wodę z pobliskiego Grodziska Mazowieckiego oraz trzy ujęcia głębinowe z warstw trzeciorzę­dowych ze stacjami uzdatniania. Zapewniono w ten sposób wszyst­kim mieszkańcom wodę dobrej jako­ści, bowiem ani wody podskórne, ani […]

Jak wykorzystać wiatr?

Lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenach płaskich Wybór miejsca budowy elektrow­ni wiatrowej na terenie płaskim jest o wiele mniej skomplikowany niż na terenach górzystych czy pofałdowa­nych. Lokalizując elektrownię na pła­skim terenie należy uwzględnić: wpływ szorstkości terenu na pio­nowy profil wiatru; wpływ przeszkód terenowych (naturalnych i sztucznych) na prze­pływ wiatru i wydajność energetycz­ną elektrowni. Szorstkość terenu jest […]