Archive for June, 2011

Elektrownia wiatrowa w Koxhausen

Niekonwencjonalne myślenie przynosi wymierne korzyści. Dowodzi tego kompleks elektrowni wiatrowych wybudowanych w Niemczech. W 1990 r. w Trierweiler (Niemcy) wybudowano elektrownię wiatrową mocy 80 kW. Dostarczyła ona w ubie­głym roku 139 300 kWh energii. Po udanych próbach z pierwszą elektrow­nią w 1992 r. zawiązano spółkę, która wiosną 1994 r. uruchomiła pierwsze cztery wiatraki o mocy […]

Energetyka wiatrowa na świecie

Międzynarodowa Agencja Energetyki przewiduje, że do 2050 roku globalna produkcja energii wzrośnie o 50 %, a więc nastąpi również wzrost emisji zanieczyszczeń. Alternatywę dla paliw kopalnych stanowią źródła odnawialne. Ramowy Program Badań i Rozwo­ju przygotowywany przez Unię Euro­pejską przeznaczył około 1 młd ECU (około 1,2 mld USD) na rozwój ener­gii odnawialnej w ciągu najbliższych czterech […]

Usuwanie zanieczyszczeń z powietrza w budynkach

Eliminowanie zanieczyszczeń z powietrza w budynkach jest bardzo istotne ze względu na zdrowie mieszkańców. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 30% nowych oraz przebudowywanych budynków na świecie to,,budynki chore “-o złej jakości powietrza wewnętrznego. Zanieczyszczenia powietrza we­wnątrz budynku mogą być: lekkie (lżejsze od powietrza) – pa­ra wodna, niektóre lotne związki or­ganiczne; ciężkie (cięższe od powietrza) – […]

Instalacja ogrzewania podłogowego z tworzywa sztucznego

Ogrzewanie podłogowe zapewnia korzystny dla organizmu ludzkiego rozkład temperatury -podłoga jest cieplejsza niż powietrze w pomieszczeniu. Cyrkulacja ciepła w tym syste­mie (z dołu ku górze) pozwala na pewne obniżenie temperatury powie­trza w pomieszczeniu. Obniżenie jej tylko o 1°C zmniejsza zużycie energii cieplnej o 7%. Montowanie ogrzewania podło­gowego jest szczególnie wskazane w łazienkach i pomieszczeniach dzien­nego […]

Otuliny izolacyjne

Jednym ze sposobów ograniczania strat ciepła w domach jest izolowanie rurociągów ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, rur kanalizacyjnych czy urządzeń klimatyzacyjnych. W ostatnich latach do izolacji ru­rociągów zastosowano nowe mate­riały – kauczuk syntetyczny, poli­etylen, lekkie pianki poliuretanowe. Czasy izolowania rurociągów watą szklaną z płaszczem gipsowym mi­nęły bezpowrotnie, ale wełnę szkla­ną i mineralną stosuje się […]

Kłopoty z kotłami niskotemperaturowymi

Kłopoty związane z eksploatacją niskotemperaturowych kotłów mają zarówno inwestorzy obiektów nowo budowanych, jaki modernizowanych. Licznie napływające do redakcji listy świadczą, że nie są to odosobnione przypadki. Pierwszy sezon grzewczy Przyjęliśmy zaproszenie jednego z naszych czytelników, aby obejrzeć i opisać jego instalację grzewczą. Mo­że ten przykład pomoże przyszłym użytkownikom w podjęciu decyzji. Dom wybudowany wiatach 1989-90 […]

Strefy klimatyczne

Budując dom, warto zwrócić uwagę na to, w jakiej strefie klimatycznej Polski będzie on zlokalizowany Temperatura powietrza zewnętrznego Polskę podzielono na strefy klima­tyczne według obliczeniowej tempe­ratury powietrza zewnętrznego. War­tość tej temperatury wykorzystuje się zarówno w obliczeniach zapotrzebo­wania na ciepło poszczególnych po­mieszczeń budynku, jak i całego obiek­tu. Obliczenia te są niezbędne do właściwego doboru wielkości grzejni­ków […]

Wykorzystanie odpadów w budownictwie

Wtórne wykorzystywanie materiałów budowlanych może znacznie zmniejszać zużycie surowców oraz odciążyć wysypiska śmieci. Krajem, który podjął w tym kie­runku konkretne działania, są Niemcy. Złoża surowców są wyczerpywalne, a budowa i uruchomienie no­wych kopalń – coraz droższe i trudniej­sze do realizacji. Usytuowanie nowo powstających kopalń z dala od wiel­kich miast znacznie podnosi koszty transportu. Obecnie już […]

Budowa domu na skarpie

Skarpy jako miejsca nietypowe wymagają szczególnego traktowania podczas projektowania i budowy domu. Skarpy występują nawet na obsza­rach nizinnych – przy krawę­dziach dolin wielkich rzek oraz w po­bliżu moren czołowych. Człowiek ingerując w świat przyrody, zmienia istniejące od wieków warunki równo­wagi i przyczynia się do powstania osuwisk. Corocznie słyszy się o tra­gicznych w skutkach osuwiskach, któ­re […]

Ochrona drewna przed korozją biologiczną

Drewno jest z przyczyn naturalnych znacznie bardziej narażone na niszczenie przez czynniki biologiczne niż inne materiały budowlane. Podstawowym czynnikiem sprzyjającym jego korozji jest wilgoć. Dlatego tez zastosowanie drewna do budowy domu – niezależnie od technologu budowy – wymaga takiego rozwiązania detali konstrukcyjnych, by drewno w żadnym miejscu nie ulegało zawilgoceniu. Przyczyny rozkładu drewna Najgroźniejszym sprawcą […]