Archive for the ‘ogrod’ Category

Oczyszczalnie ścieków nad jeziorem – polemika

Ponieważ przez wiele lat zajmowałem się badaniem pro­cesu eutrofizacji jezior, a także stosowałem na swojej pose­sji system szamba (trzy komory) z wpływem do drenu, pra­gnę podzielić się swoimi obserwacjami: 1.  Zastosowanie na bezpośredniej zlewni jeziora (odle­głość 50 m) systemu szambo i drenaż jest absolutnie niedopusz­czalne. Dzisiaj linia brzegowa jezior jest położona znacznie niżej niż w […]

Ogród, który możesz polubić

Pomimo panującej mody na ogrody, swoistego na­kazu ich zakładania, nie wszyscy, którzy je mają, czują się w nich dobrze. Nawet ci, którzy je podziwiają. Jeśli chcesz mieć ogród, który bę­dziesz lubił i w którym będziesz się dobrze czul, musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach. 1. Dobry ogród nie może utrud­niać życia właścicielom, ich są­siadom i […]

Podkłady kolejowe w ogrodzie

Podkłady kolejowe to znakomity materiał na różnego rodzaju budowle ogrodowe. Zdobywają coraz większe uznanie zarówno u projektantów, jaki u właścicieli ogrodów Z pochodzących z rozbiórki podkładów kolejowych można budować schody mury donice, drogi, ścieżki, krawężniki i inne elementy ogrodowej architektury. Do wykonania przedstawionych poniżej budowli ogrodowych potrzebna jest piła łańcuchowa: spa­linowa lub elektryczna, młotek i […]

Druga japonia w twoim ogrodzie

W poprzednim artykule starałem się przedstawić ogrody japońskie w ich nie egzotycznym, ale uniwersalnym wymiarze. Teraz czas spróbować wykorzystać te uniwersalne wartości w naszej praktyce. Z jednym wszakże zastrzeżeniem. Nie będzie tu żadnego przepisu, jak skopiować tamte dzieła, choć i tego są warte. Spróbuję natomiast opisać -    z praktycznego punktu widzenia -    to, co każdy […]

Ogród przyjazny zwierzetom

Czy sobie tego życzymy czy nie – ogród będzie zamieszkiwany przez różne gatunki zwierząt. O tym, czy wyłącznie przez pająki i stonogi, czy także motyle i ptaki – możemy zadecydować świadomie, w odpowiedni sposób urządzając ogród. Kontakt z naturą jest czło­wiekowi niezbędny, by jego organizm i psychika mogły prawidłowo funkcjonować. Z drugiej strony, zwierzęta również […]

Radioaktywność wody

Aktywność promieniotwórcza wody gleby i powietrza może być wynikiem ingerencji człowieka w środowisko naturalne, ale również może być pochodzenia naturalnego – jest to tzw. promieniotwórczość tła.   W 1994 roku po raz pierwszy ujaw­niono w Polsce skalę zagrożenia ak­tywnością promieniotwórczą radu na Śląsku. Na terenach, gdzie eksplo­atowane są pokłady węgla występu­je wzmożone promieniowanie tła, za­równo […]

Miasto – ogród, to brzmi dumnie, ale i zobowiazuje

Godne polecenia Ponad 40% rocznego budżetu Mi­lanówka przeznaczono na inwesty­cje poprawiające warunki życia miesz­kańców. W pierwszej kolejności zdecydowano się na budowę wodo­ciągu (budowa na ukończeniu) do­starczającego wodę z pobliskiego Grodziska Mazowieckiego oraz trzy ujęcia głębinowe z warstw trzeciorzę­dowych ze stacjami uzdatniania. Zapewniono w ten sposób wszyst­kim mieszkańcom wodę dobrej jako­ści, bowiem ani wody podskórne, ani […]