Archive for the ‘prawo i finanse’ Category

Elektrownia wiatrowa w Koxhausen

Niekonwencjonalne myślenie przynosi wymierne korzyści. Dowodzi tego kompleks elektrowni wiatrowych wybudowanych w Niemczech. W 1990 r. w Trierweiler (Niemcy) wybudowano elektrownię wiatrową mocy 80 kW. Dostarczyła ona w ubie­głym roku 139 300 kWh energii. Po udanych próbach z pierwszą elektrow­nią w 1992 r. zawiązano spółkę, która wiosną 1994 r. uruchomiła pierwsze cztery wiatraki o mocy […]

Energetyka wiatrowa na świecie

Międzynarodowa Agencja Energetyki przewiduje, że do 2050 roku globalna produkcja energii wzrośnie o 50 %, a więc nastąpi również wzrost emisji zanieczyszczeń. Alternatywę dla paliw kopalnych stanowią źródła odnawialne. Ramowy Program Badań i Rozwo­ju przygotowywany przez Unię Euro­pejską przeznaczył około 1 młd ECU (około 1,2 mld USD) na rozwój ener­gii odnawialnej w ciągu najbliższych czterech […]

Czego jeszcze nie wiemy o kredycie

Z zain teresowanie możliwością zaciągnięcia kredytu na budowę lub zakup domu czy mieszkania jest coraz większe. Wielu naszych Czytelników ma nadal wątpliwo­ści, które staramy się rozwiać, odpowiadając na przysłane do redakcji listy i publi­kując zawarte w nich pytania, które mogą zainteresować również innych. Prowadzę działalność gospodarczą. Mam dochody dość wysokie, choć nie zawsze regularne. Czy […]

Domek letniskowy nad jeziorem

Wojewoda wydał decyzję administracyjną nakazującą rozbiórkę domku letniskowego, postawionego na betono­wych bloczkach, 60 m od brzegu jeziora, w strefie chro­nionego krajobrazu. Właściciele domku w skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazali, że domek jest przeznaczo­ny na składowanie narzędzi, a jako postawiony na beto­nowych bloczkach nie ma trwałego charakteru. NSA wyrokiem z dnia 3 marca 1995 roku […]

Zaskarżanie decyzji do NSA

W pierwszym tegorocznym numerze Muratora” przedstawiliśmy przebieg postępowania przed NSA w przypadku wniesienia skargi na decyzję administracyjną. Ta procedura jest aktualna tylko w odniesieniu do spraw, które zostały wniesione do Sądu do 1 września ubiegłego roku. Na podstawie ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368) zostały […]

Kto ma płacić za budowę przyłączy?

Czy wymuszanie przez zakłady energetyczne nieodpłatnego przekazania urzą­dzeń przyłącza i odcinków sieci wybudowanych przez odbiorców energii w cało­ści na własny koszt jest praktyką monopolistyczną? W ostatnich latach stosunkowo często zdarza się, ze za­kłady dostarczające energię (zakłady energetyczne, przed­siębiorstwa energetyki cieplnej, a czasem i zakłady ga­zownicze) wymuszają na przyszłych odbiorcach energii (paliwa) wykonanie urządzeń przyłącza i […]

Zarządzanie wspólną kamienicą

Obowiązująca od początku tego roku ustawa w drastyczny sposób zmieniła pozycję prawną osób, które wykupiły mieszkania od gminy lub winny sposób stały się właścicielami wyodrębnionych lokali. Zarządzanie kamienicą, w której znajduje się kilka lub kilkanaście lokali, stwarza wiele problemów. Samo sło­wo „zarząd” może oznaczać zarówno ogół czynności składających się na administrowanie budynkiem (np. wy­wóz nieczystości, […]

Nowe kredyty na inwestycje proekologiczne

Narodowy Fundusz Ochrony Śro­dowiska i Gospodarki Wodnej wspól­nie z Bankiem Ochrony Środowiska na początku stycznia b.r. uruchomił sześć nowych linii kredytowych o łącz­nej wartości 100 min PLN. NFOŚiGW stanowi jeden z głów­nych elementów zintegrowanego syste­mu ochrony środowiska, którego cele wytyczane są przez politykę ekologicz­ną państwa opracowaną przez ministra ochrony środowiska, zasobów natural­nych i leśnictwa. Wpływy […]

Biomasa jako źródło energii

Największym potencjalnym źródłem energii odnawialnych w Polsce jest biomasa, czyli różne produkty roślinne, najczęściej odpadowe. Wszelkie oceny potencjału róż­nych źródeł energii powinny uwzględnić następującą za­leżność: im większe jest dotychczasowe wykorzystanie danego źródła energii, tym większe dochody przyniosło już ono określonym grupom ludzi. Niechęć do innowacji, do ryzyka i zmian powoduje, że wolą oni przeznaczać większe […]

Amerykanin w banku, czyli o kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny jest wciąż nie chcianym dzieckiem polskiej bankowości. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych banki walczą o kredytobiorców zainteresowanych takim kredytem. O wypowiedź w tej sprawie specjalnie dla „Muratora” poprosiliśmy Marka Forysiaka, zastępcę wiceprezesa The Dime Savings Bank w Nowym Jorku, gościa Polsko-Amerykańskiego Banku Hipotecznego. Mortgage banker)tst to bankowiec, który odpowiada za rynek kredytu hipotecznego. Jego […]