Podkłady kolejowe w ogrodzie

Podkłady kolejowe to znakomity materiał na różnego rodzaju budowle ogrodowe. Zdobywają coraz większe uznanie zarówno u projektantów, jaki u właścicieli ogrodów Z pochodzących z rozbiórki podkładów kolejowych można budować schody mury donice, drogi, ścieżki, krawężniki i inne elementy ogrodowej architektury.


Do wykonania przedstawionych poniżej budowli ogrodowych potrzebna jest piła łańcuchowa: spa­linowa lub elektryczna, młotek i gwoź­dzie 11″ -12″. Wykonanie nie zabiera wiele czasu i jest stosunkowo tanie. Podkłady mogą być dębowe (łatwo poznać po spinających klamrach i śru­bach) lub sosnowe. Te ostatnie są znacznie łatwiejsze w obróbce i nie rozszczepiają się. Dębinę przed wbi­ciem gwoździa dobrze jest nawiercić. Miejsce cięcia musi być bardzo sta­rannie oczyszczone – uwaga na wbi­ty w drewno drobny tłuczeń! Łańcuch piły zużywa się błyskawicznie, czy­stość więc popłaca. Gotowe budow­le można pomalować środkami do impregnacji drewna. Oszczędni mogą to zrobić mieszanką biteksu i ropy. W zależności od proporcji otrzymamy czerń lub ciemny brąz.

Murki oporowe

Zasady budowy murka oporowego pokazuje rysunek 2. Ogromną zaletą takich konstrukcji jest łatwość lekkie­go pochylenia jej ścian. Taka budow­la wygląda ciekawiej niż konwencjo­nalna palisada z podkładów ustawionych pionowo. Stabilność murka zapewniają odcinki podkła­dów skierowane do wnętrza skarpy. Jeśli linia muru ma zmieniać kieru­nek, to podkłady na załamaniach na­leży przewiązywać zgodnie z zasada­mi sztuki murarskiej. Zewnętrzne kąty załamań można dodatkowo wzmocnić

podkładami. Wy­konanie drenażu z tłucznia i izolacji z papy znacznie przedłuży trwałość takiej konstrukcji.

Opaska wokóf trawnika

Każdy, kto kiedykolwiek kosił na­wet niewielki trawnik, doceni znacze­nie pomysłu. Za pomocą podkładów można wydzielić trawnik, oddzielić go od bylinowej rabaty, grupy krze­wów czy drzew. Dzięki temu trawa nie będzie się rozrastała, a koszenie przestanie być tak czasochłonne. Przy „okrawężnikowaniu” trawnika nie będzie też potrzebna kosiarka żyłkowa (trimer).

Najpierw należy zaznaczyć szpa­dlem przyszłą krawędź trawnika. Na­stępnie przykryć ją kolejno podkła­dami, opierając koniec podkładu przeznaczony do ucięcia na poprzed­nim podkładzie. Jeśli krawędź trawni­ka to linia płynna – kąty między są­siadującymi podkładami powinny być zbliżone.

Gdzie ukryć śmietnik?

Śmietnik zwykle znajduje się przy bramie lub furtce. Jeśli nie chcemy, by był widoczny od ogrodu – najlepiej ukryć go w usypanym wzniesieniu. Będzie jedynie górką urozmaicającą teren, a wewnątrz może zawierać „zie­miankę” z podkładów kolejowych.

Zejście do piwnicy

Przedstawia je rysunek i fotografia (nr 4). Schody i ich obudowy wyko­nano z podkładów. Mur oporowy zrobiony w opisany powyżej sposób po obu stronach piwnicznych drzwi łączy się ze schodami. Przed drzwia­mi niezbędny jest podest umożliwia­jący otwieranie drzwi na zewnątrz. Konieczne było przymocowanie do ściany budynku podkładów utrzy­mujących napór ziemi. Posłużono się tu metalowymi łącznikami przyśrubo­wanymi do otworów w ścianie i do podkładów. I w tej konstrukcji obo­wiązuje drenaż stosowany w murkach oporowych.

Both comments and pings are currently closed.