Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Coraz częściej – zarówno w nowych, jak i modernizowanych łazienkach montowane są sztorcowe jednootworowe baterie umywalkowe.

Są to rozwiązania bardziej uni­wersalne, dlatego stopniowo zastę­pują stosowane dotychczas po­wszechnie ścienne lub sztorcowe baterie dwuotworowe. Umożliwiają zabudowę wnętrz z wykorzystaniem stelaży montażowych i płyt ściennych (np. gipsowo-kartonowych). Pozwa­lają na ograniczenie kosztów instala­cji i ułatwiają jej wykonanie (nie ma potrzeby rozkuwania ścian oraz do­bierania odpowiedniej długości obro­towej wylewki tak, by nie pryskała woda). W baterii ściennej z obrotową wylewką zwykle zawodne jest gumo­we uszczelnienie wylewki. Bateria sztorcowa nie ma elementów rucho­mych i jest przez to trwalsza.

Takimi bateriami powinni być za­interesowani inwestorzy obiektów użyteczności publicznej, ale właśnie tam – z uporem – stosowane są bate­rie ścienne (najczęściej dwuuchwytowe z uszczelnieniami gumowymi ze względu na niższą cenę).

Wybór baterii

Producenci armatury sanitarnej powinni dostosować swoje wyroby do modernizowanych łazienek oraz możliwości klientów. Wiele firm eu­ropejskich oferuje, między innymi, ścienne baterie umywalkowe jedno- uchwytowe z wylewkami różnej dłu­gości, z założenia przeznaczone do renowacji łazienek bez konieczności wymiany instalacji. Jest to szczegól­nie ważne w Polsce, gdzie znaczna część instalacji do baterii umywalkowych wyprowadzona jest ze ściany.

W sytuacji, gdy instalacja prowadzo­na jest pod umywalką i wyposażona w sztorcową baterię dwuotworową starego typu modernizacja sprowa­dza się do wymiany umywalki na no­wą – z jednym otworem – i podłącze­nia sztorcowej baterii jednootworowej.

Sztorcowe baterie jednouchwytowe oferowane są przez wiodące fir­my w różnych rozmiarach do umywa­lek różnej wielkości. Pełna seria baterii danej firmy powinna obejmo­wać baterie umywalkowe mniejsze do montażu w umywalkach do 55 cm szerokości oraz większe – do umy­walek szerokości powyżej 60 cm. Za­sięg wylewki wynosi zwykle:

  • w bateriach większych 120-130 mm,
  • w mniejszych 95-110 mm.

Wysokość wylewki wynosi odpo­wiednio 65-70 mm w większych i oko­ło 55 mm w mniejszych bateriach. Dostępność dwóch rozmiarów bate­rii umywalkowych pozwala na aran­żację pomieszczeń sanitarnych w tym samym stylu (np. duża umywalka w łazience i mała umywalka w toale­cie mogą być wyposażone w baterie tego samego typu).

Sztorcowe baterie jednouchwytowe przystosowane są do montażu w umywalkach z otworem średnicy 28-35 mm. Do podłączenia do insta­lacji służą przeważnie rurki miedziane średnicy 10 mm, wlutowane na stale w korpus baterii i przyłączane do in­stalacji zaworami kątowymi. Niektó­re firmy używają wężyków giętkich w oplocie metalowym wkręcanych w korpus baterii, które umożliwiają podłączenie baterii bezpośrednio do instalacji (rury średnicy 1/2 cala). Za­letą tego ostatniego rozwiązania jest ła­twość podłączenia baterii do instala­cji i zwykle niższy koszt. Jednak większość liczących się producentów armatury stosuje rurki podłączenio­we miedziane. Połączenie rurek w kor­pusie jest szczelniejsze niż połączenie wkręcane, a użycie zaworów kątowych pozwala na łatwe i szybkie odcięcie dopływu wody.

Na rynku dostępne są zawory ką­towe z wkładkami filtrującymi w po­staci siateczek z tworzywa lub meta­lu, które chronią baterie przed zanieczyszczeniami z sieci wodociągo­wej. Rurki miedziane dają się łatwo kształtować i nie ma problemu z ich odpowiednim wygięciem. Jeśli umywalka jest niezabudowana (szafką lub półnogą) podłączenie za pomocą rurek i zaworów kątowych jest nie­wątpliwie bardziej estetyczne. Rurki podłączeniowe kolorowych baterii mają ten sam kolor co bateria, moż­na także dobrać zawory kątowe w od­powiednim kolorze i kształcie.

Baterie sztorcowe wyposażone są zazwyczaj w sterowane zamknięcie odpływu połączone z syfonem umy­walki, którego cięgno pozwala na za­mknięcie lub otwarcie odpływu wody z umywalki. Rozwiązanie to jest este­tyczne i bardziej higieniczne niż korek gumowy na łańcuszku – nie trzeba zanurzać ręki w brudnej wodzie, aby ją wypuścić z umywalki. Cięgno ste­rujące zamknięciem spustu zwykle umieszczone jest z tyłu baterii, ale również może znajdować się z boku (seria Metropol firmy Hansgrohe).

Kąt obrotu w poziomie uchwytu regulującego temperaturę, w zależ­ności od typu elementu sterującego, wynosi od 90 do 120°. Ważna jest też szerokość tzw. strefy komfortu – za­kres najczęściej używanej tempera­tury (34-42°C). Zależnie od konstruk­cji elementu sterującego wynosi ona 15-30° – w tym zakresie następuje ruch uchwytu sterującego. Zwykle po pewnym czasie użytkownik pa­mięta położenia uchwytu odpowia­dające określonej temperaturze wo­dy, co pozwala na oszczędność jej zużycia.

Uchwyty baterii

Uchwyty sterujące baterii jedno- uchwytowych są tak projektowane, aby połączyć maksymalną wygodę użytkowania z „oryginalnością” linii wzorniczej. Są one wykonywane z różnych materiałów: metalu, two­rzywa sztucznego lub kombinacji tych materiałów. Większość producentów niemieckich stosuje w swoich bate­riach uchwyty metalowe. Wynika to z tradycji tamtego rynku – przyzwy­czajenia do „solidnego” wyrobu, za­równo jeśli chodzi wzornictwo, jak i masę. Producenci skandynawscy częściej wykorzystują tworzywo sztuczne. Wysoki poziom technologii chromowania elementów z tworzy­wa sprawia, że jakość i trwałość uchwytów z tworzywa sztucznego nie różni się od parametrów uchwytów metalowych.

Na rynku polskim dużym powo­dzeniem cieszą się uchwyty „kabłąkowe” – estetyczne i wygodne w użyciu. Wielu producentów w tym również krajowych, proponuje serie baterii jednouchwytowych wyposażonych w ta­ki właśnie uchwyt.

Baterie „ułatwiające życie”

Do nich należą baterie umywalko­we z wyciąganą wylewką, baterie umywalkowe z dodatkową rączką na­tryskową, spełniające również funkcje baterii bidetowej oraz baterie umy­walkowe z systemem do pielęgnacji jamy ustnej.

Baterie z wyciąganą wylewką są popularne w Niemczech, a więc na rynku polskim oferowane są głównie przez firmy niemieckie – Grohe, Han­sa, Hansgrohe, Ideał Standard, Klu- di. Bateria taka wyposażona jest w wąż – w zależności od producenta – długości 1,25-1,5 m i ruchomy ele­ment wylewki z napowietrzaczem. Na wężu umocowany jest obciążnik, który pomaga powrócić mu do pier­wotnego położenia. Temperaturę i strumień wody reguluje się uchwy­tem baterii, a po wysunięciu wylew­ki strumień wody kieruje się w żąda­ne miejsce. Rozwiązanie to ułatwia mycie głowy w umywalce czy też na­pełnienie wysokiego naczynia. Ale ma też pewne ograniczenia – wąż przechodzi przez korpus baterii ogra­niczając zasięg działania i aby wyłą­czyć dopływ wody trzeba sięgnąć rę­ką do baterii.

W Skandynawii powszechnie sto­sowane są baterie umywalkowe z do­datkową rączką natryskową – tzw. bidetta. Na rynku polskim oferują je firmy – Oras, Mora, Damixa. Bateria bidetta wyposażona jest w wąż długości 1,5 metra i rączkę na­trysku z przyciskiem. Po ustawieniu temperatury i strumienia wody oraz wciśnięciu przycisku na rączce natry­sku woda zacznie wypływać z rączki natrysku. Zmniejszając nacisk na przycisk można regulować natężenie strumienia wody.

Zwykle rączka natrysku umiesz­czona jest na ścianie obok umywalki – jest łatwo dostępna i wygodna w użyciu. Gdy obok umywalki znaj­duje się muszla sedesowa bateria ta­ka może z powodzeniem zastąpić bi­det, na który zwykle nie ma miejsca w niewielkich łazienkach. Wykorzy­stanie baterii do tej funkcji jest bez­pieczne. Gdy rączka natrysku wy padnie z ręki, strumień wody auto­matycznie „wraca” do umywalki i nie powoduje zalania podłogi. Baterie te są przeznaczone przede wszystkim do umywalek z nogą lub obudowa­nych szafką. Przy umywalkach z półnogą ich montaż jest trudniejszy.

Rozwiązaniem ułatwiającym utrzy­manie higieny jamy ustnej jest bateria umywalkowa ze „szczoteczką do zę­bów” zasilaną wodą z baterii (Sys­tem Turbodent firmy Hansgrohe). Jest to mała rączka natryskowa z przyciskiem pozwalającym na przełączanie strumienia wody mię­dzy wylewką a szczoteczką. Woda pod ciśnieniem skuteczniej czyści przestrzenie między zębowe zastępu­jąc nici dentystyczne. Baterie takie dostępne są nawet w zestawach ro­dzinnych z czterema różnokoloro­wymi szczoteczkami.

Both comments and pings are currently closed.