Podnośniki wody

Pobranie większej ilości wody niż jest w stanie napłynąć do studni grozi zarówno uszkodzeniem samego ujęcia, jaki awarią pompy.

Jedynym ograniczeniem w poborze wody – gdy woda w rurze osłonowej osiąga poziom około 6 m licząc od poziomu, na którym można ustawić pompę – jest przekroczenie bezpiecz­nej maksymalnej wydajności ujęcia.

Jak można zapobiec takim sytuacjom?

Do określenia maksymalnej wy­dajności nowej studni (jeszcze przed zakupem pompy) można wykorzy­stać zasadę „studnia może dać mak­symalnie tyle wody, ile jest w stanie jej pochłonąć”, czyli trzeba wykonać próbę zalania rury określoną ilością wody i zmierzyć czas, w jakim ta wo­da zostanie pochłonięta.

W wypadku 1 -2 calowych rur sto­sowanych w studniach abisynkach wystarczy użyć 10-15 litrów wody. Załóżmy, że 15 litrów wody zostało pochłonięte w okresie jednej minuty. Oznacza to, że nie można zastosować tu pompy o wydajności przekraczają­cej 900 l/h. Zazwyczaj spotyka się studnie o wydajności 2000-4000 l/h.

Do niedawna w sprzedaży były tyl­ko pompy o wydajności od 1200 l/h. Nie wszyscy wiedzą, że na polskim rynku dostępne są i inne pompy, nawet o wydajności około 200 l/h. Wśród podnośników wo­dy mało znane są pompy śrubowe, hydroelewatory czy pompy powietrz­ne typu Mamut.

Pompy śrubowe

Ten typ pompy jest nowością na polskim rynku. Ich cechą wyróżnia­jącą jest umieszczenie silnika (napę­du) na powierzchni i przeniesienie na­pędu wgłąb studni do umieszczonej pod wodą pompy śrubowej. Możliwe jest też zastosowanie napę­du ręcznego zamiast elektrycznego.

Hydroelewator inaczej zwany dyszą głębokiego ssania lub podnośnikiem wody.

Granicą działania pompy zasysają­cej jest wysokość zasysania – między pompą a poziomem wody – wyno­szącą 6-8 m. Zakres poboru takich pomp można znacznie zwiększyć przez zastosowanie przystawki zwanej dyszą głębokiego ssania. Możliwy jest wtedy pobór wody nawet z głęboko­ści około 150 m, w wypadku dysz pro­dukowanych w kraju – z około 30 m.

Działanie dyszy głębokiego ssania polega na cofaniu części wody – z wylotu pompy do dyszy – dodatkową rurą. Przez wnętrze dyszy musi przepływać stale pewna ilość wody w obiegu czę­ściowo zamkniętym.

Warto pamiętać, że czasami dyszę nazywa się strumienicą.

Pompa powietrzna typu Mamut

Działanie pompy typu Mamut jest oparte na zjawisku wyporu, jaki wy­wiera woda na wodę napowietrzaną. Daje się ono najefektywniej wykorzy­stać, gdy mieszacz powietrza znajduje się pod zwierciadłem wody w studni na głębokości zbliżonej do głębokości lustra wody mierzonej od powierzch­ni ziemi. Jeśli odbiór wody ma odby­wać się wysoko nad powierzchnią gruntu to mierzy się głębokość od miej­sca poboru do lustra wody.

Pompy tego typu nie mają części ruchomych stykających się z wodą, mogą więc bez uszkodzenia pompo­wać także wodę z piaskiem. Wadą natomiast jest konieczność zapew­nienia swobodnego wypływu wody dla ich poprawnej pracy. Zmusza to do stosowania zbiornika otwartego, z którego można rozprowadzać wo­dę na zasadzie grawitacji lub zamon­tować dodatkową pompę.

Konstrukcja mieszaczy wody z po­wietrzem jest prosta. Dla uzyskania 1 m3 wody po­trzebne jest od 3 do 6 m3 powietrza.

Często pojawia się pytanie – co zrobić, jeśli woda ustala się na pozio­mie niższym niż 8 m lub spada po­niżej tego poziomu podczas pom­powania pomimo nieprzekroczenia wydajności ujęcia?

Zazwyczaj charakterystyczny wy­soki ton pracy pompy świadczy o tym, że woda opada podczas jej pracy. Na­leży zastosować wtedy pompę o zde­cydowanie mniejszej wydajności, a nie większej – jak to jest nagminnie czy­nione.

Może się jednak zdarzyć, że w dal­szym ciągu woda będzie opadała – mimo zastosowania pompy o małej wydajności. W tym wypadku – jeśli pozwala na to konstrukcja studni (ru­ra osłonowa o odpowiedniej średnicy, studnia kręgowa) – trzeba zastoso­wać inny podnośnik wody – hydroele­wator, pompę zatapialną, pompę ty­pu Mamut lub pompę śrubową.

W razie wystąpienie takiego zjawi­ska w abisynce (bez rury osłonowej) pompę można umieścić w specjalnie wykonanym szybie lub w kręgach studni na takiej głębokości, aby nie następowało opadanie słupa wody.

Both comments and pings are currently closed.